Cut Mirchi Bhajji

Cut Mirchi Bhajji (Double Fried Cut Chilli Fritters)