Mini Plum Cakes Recipe

Easy-to-make healthy mini plum cakes take only 15 minutes to prepare.